Thủ tục đăng ký hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Tham gia Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi

(Dành cho hội viên cá nhân)

Kính gửi: Lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hiệp hội.

  1. Họ và Tên…………………………………………………………………….
  2. Sinh ngày………………………….; Nghề nghiệp……………………………
  3. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………
  4. Số CMTND:………………………………………………………………….
  5. Điện thoại……………………… ; Email:..………………………………….
  6. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………

Trân trọng đề nghị Lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hiệp hội./.

                                           Quảng Ngãi, Ngày …… tháng…. Năm 202…   

                                                                              NGƯỜI VIẾT ĐƠN   

                                                                             (chữ ký)

 

Đánh giá bài viết

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook