Quy tắc ứng xử HHQC Lần II

HIỆP HỘI QUẢNG CÁO

TỈNH QUẢNG NGÃI 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2022

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

CỦA HIỆP HỘI QUẢNG CÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành theo quyết định số 01-QĐ/HHQC, ngày 22 tháng 10 năm 2022 của

Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi, khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027)

——————

  1. Mục đích, ý nghĩa

– Tạo sự liên kết bền vững giữa các thành viên của Hiệp hội bao gồm từ lãnh đạo đến hội viên;

– Xây dựng được cơ chế hoạt động rõ ràng cho Văn phòng và tất cả mọi người khi tham gia các hoạt động của Hiệp hội;

– Xây dựng được niềm tin, ý chí và thống nhất đoàn kết nội bộ, kết nối chặt chẽ với các Hiệp hội bạn, tăng cường được chất lượng hoạt động của Hiệp hội.

Đối tượng áp dụng:

– Các thành viên BCH (gồm từ chủ tịch đến các UV);

– Các hội viên chính thức;

– Văn phòng Hiệp hội.

  1. Nội dung quy tắc ứng xử:
  2. Đối nội:

Quan hệ của các thành viên trong Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; không phân biệt quy mô doanh nghiệp, giới tính, tuổi tác, dân tộc, thành phần gia đình và xã hội.

– Khi tham gia các hoạt động của Hiệp hội: lãnh đạo Hiệp hội chan hòa với tất cả hội viên; Hội viên cởi mở với lãnh đạo, tạo nên tình thân hữu trong Hiệp hội. BCH chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Hiệp hội trước Hội viên.

– Xây dựng phong cách Văn hóa Doanh nghiệp và Doanh nhân văn hóa thông qua việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội; không đến muộn hoặc bỏ về giữa chừng trong các buổi họp, học tập, giao lưu, đào tạo…

– Khi họp Thường trực, họp BCH, người đến muộn tự giác nộp vào quỹ Hiệp hội (có phiếu thu): từ 10 phút nộp 100.000đ (một trăm nghìn đồng chẵn)/lần/người, từ 30 phút trở lên nộp 500.000đ (năm trăm nghìn đồng chẵn) /lần/người. Vắng mặt không lý do, không xin phép ủng hộ vào quỹ 1.000.000đ (một triệu đồng chẵn)/lần/người. (Văn phòng sẽ gửi Thông báo do Thường trực ký).

– Khi nhận được mail về công việc chung của Hiệp hội, mọi người cần xác nhận trở lại thông tin và đóng góp các ý kiến hoặc đề xuất của mình (nếu có).

Đối với lãnh đạo các cấp của Hiệp hội (Thường trực, BCH, các tiểu ban) cần trả lời hoặc có ý kiến chỉ đạo kịp thời tùy theo nội dung, đối tượng và thời gian của công việc đòi hỏi.

– Tích cực tham gia và đóng góp đối với các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào của Hiệp hội trong điều kiện của mình và của doanh nghiệp.

– Chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội, của BCH và của Thường trực; thực hiện đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn.

– Luôn luôn đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi đồng đội gặp khó khăn trong hoạt động SXKD cũng như trong cuộc sống.

– Không lấy danh nghĩa Hiệp hội để thực hiện các hoạt động không mang lại lợi ích về tinh thần và vật chất cho Hiệp hội mà chỉ có lợi ích cho cá nhân hoặc cho doanh nghiệp của mình.

– Khi tham gia tổ chức các chương trình cần sử dụng đến nguồn lực và tài chính của Hiệp hội hoặc đóng góp của hội viên cần phải được họp bàn với sự nhất trí của Thường trực, BCH hoặc của cuộc họp hội viên.

  1. Đối ngoại:

– Quan hệ với TW Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, với Sở văn hoá Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi là quan hệ giữa Hiệp hội với các cơ quan chủ quản trực tiếp. Quan hệ với các Hiệp hội Quảng cáo các tỉnh, thành, ngành và các Hội, Hiệp hội ngành nghề khác dựa trên tinh thần hợp tác, thân thiện và đôi bên cùng cớ lợi.

– Có ý thức xây dựng, bảo vệ uy tín và thương hiệu Hiệp hội mọi lúc mọi nơi khi đối ngoại.

– Đối với các chương trình đại hội, giao lưu của các Hiệp hội bạn:

+ Khi được mời sẽ tổ chức đoàn đại biểu tham dự. Thành phần gồm: anh, chị lãnh đạo Hiệp hội (Thường trực, BCH), anh, chị Hội viên và Văn phòng. Tối thiểu 01 người, tối đa không giới hạn số người (trường hợp đặc biệt sẽ có báo cáo cụ thể riêng), trên tinh thần tự nguyện tham gia, sau đó mới phân công. Khi tham gia các hoạt động này, Văn phòng có vai trò là Phó đoàn để giao dịch, kết nối và chuẩn bị công tác hậu cần (ăn, ngủ, nghỉ, giao lưu,…tại các nơi đến).

+ Kinh phí tham dự gồm: máy bay, tàu xe, ăn, ngủ, nghỉ, tiếp khách…(nếu có) trên cơ sở chứng từ hoặc bảng kê hợp lý. Đối với Văn phòng thanh toán 100%; đối với những người còn lại tùy theo tình hình thực tế và quỹ Hiệp hội sẽ thanh toán. Trường hợp sử dụng phương tiện của các thành viên thì thành viên đó sẽ tự thanh toán tiền xăng, dầu, vé cầu phà, lệ phí đường, gửi xe…

– Đối với các chương trình hội họp, đào tạo, hội thảo, tập huấn:

+ Khi được triệu tập sẽ cử đại biểu theo đúng thành phần để tham dự.

+ Kết thúc chương trình có báo cáo kết quả hoặc nội dung với lãnh đạo Hiệp hội (đối với Văn phòng) hoặc cung cấp tài liệu, nội dung cho Văn phòng thực hiện (đối với lãnh đạo Hiệp hội).

+ Kinh phí tham dự được áp dụng thanh toán như đối với các chương trình Đại hội hoặc giao lưu với các Hiệp hội bạn.

– Sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, tương trợ Hiệp hội bạn khi có khó khăn; hợp tác; đoàn kết cùng phát triển.

  1. Văn phòng:

– Là bộ phận giúp việc, chịu trách nhiệm trước BCH, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của chủ tịch Hiệp hội, hoạt động vì lợi ích của cộng đồng Hội viên.

–  Trực tiếp thực hiện các công tác Văn phòng, các hoạt động đối nội, đối ngoại hàng ngày thuộc phạm vi, quyền hạn của mình hoặc khi được phân công.

– Thực hiện công tác tài chính của Văn phòng theo đúng quy định của Nhà nước, của điều lệ Hiệp hội, Quy chế tài chính, Quyết định của Thường trực trên cơ sở đúng Luật pháp, mọi chi phí hoạt động đều phải có kế hoạch dự trù, đề xuất, báo cáo với Chủ tịch Hiệp hội xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện. Trường hợp đặc biệt, để đảm bảo công việc của Văn phòng đang thực hiện không bị dang dở được quyền chủ động chi phí, sau đó báo cáo với Thường trực Hiệp hội.

  1. Cam kết chung:

– Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi được thông qua lấy ý kiến toàn thể của các thành viên của Hiệp hội (bao gồm BCH và các hội viên)

– Tất cả các thành viên của Hiệp hội có nghĩa vụ thực hiện theo các nội dung trên khi sinh hoạt và tham gia các hoạt động của Hiệp hội.

– Quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở vì lợi ích chung của Hiệp hội và của hội viên.

  1. Thực hiện:

– Sau khi hoàn thành việc thông qua ý kiến của tập thể, đạt sự nhất trí cao (trên 50%), Chủ tịch Hiệp hội sẽ ký Quyết định ban hành thực hiện.

– Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi được coi là một tài liệu có tính pháp lý để áp dụng thực hiện trong phạm vi Hiệp hội.

* Nơi nhận:

–   HHQC Việt Nam;

–   UBND tỉnh;

–   Sở VHTT và DL;

–  Sở Nội vụ; (B/c)

–   BTV Hiệp hội QC;

–   Liên HHQC;

–   BCH HHQC;

–   Hội viên;

–   Lưu VP.

T/M BCH HHQC TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Quốc Dũng

 

 

Đánh giá bài viết

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook