Điều lệ hiệp hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ

SỬA ĐỔI BỔ SUNG HIỆP HỘI QUẢNG CÁO TỈNH QUẢNG NGÃI (Nhiệm kỳ II, 2022-2027)

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:… /QĐ-UB… ngày … tháng … năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

 1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi
 2. Tên tiếng Anh: Quangngai ADVERTISING ASSOCIATION
 3. Tên viết tắt : QAA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi sau đây gọi tắt là: Hiệp Hội, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Hiệp hội Quảng cáo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ của hiệp hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hiệp Hội đặt tại Sở Văn Hóa Thể Thao Và DL Quảng Ngãi.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hiệp Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi và liên kết với các tỉnh trong nước về lĩnh vực hoạt động Quảng cáo, tổ chức sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa thương mại và dịch vụ.
 2. Hiệp Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận cá nhân.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội.

Chương II QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích của Hiệp Hội theo đúng điều lệ được thông qua tại Đại hội sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp Hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp Hội và lĩnh vực Hiệp Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp Hội.
 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước

Điều 7. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp Hội để làm phương hại đến an ninh Quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của Dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho Hội viên, hướng dẫn Hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp Hội.
 4. Đại diện Hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.
 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.
 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.
 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp Hội theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên – tiêu chuẩn Hội viên

 1. Hội viên của Hiệp Hội gồm Hội viên chính thức, Hội viên liên kết và Hội viên danh dự:
a. Hội viên chính thức là:
 • Hội viên tập thể gồm: các doanh nghiệp (hộ kinh doanh) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, các chủ quảng cáo, các chủ phương tiện quảng cáo trong tỉnh .
 • Hội viên cá nhân gồm: các công dân Việt Nam là cán bộ, viên chức, công chức chuyên môn về lĩnh vực quảng cáo ở cơ quan Nhà nước; chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, sáng tác phục vụ cho sự phát triển về lĩnh vực Quảng cáo.
 • Các tập thể, cá nhân nói trên tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí theo qui định đều được kết nạp vào Hiệp hội. Hội viên chính thức là Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo của Hiệp Hội được:
 • Hỗ trợ về mặt thông tin tới các Hội viên thuộc doanh nghiệp, công ty quảng cáo mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Được tham gia tổ chức các buổi giao lưu nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quảng cáo; tư vấn cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.
 • Phối hợp với các cơ quan QLNN tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo nhằm xây dựng niềm tin về quảng cáo, sản phẩm hàng hóa, ý tưởng về quảng cáo đến người tiêu dùng.
 • Tổ chức giao lưu, hội thảo trong Hiệp hội với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh về ý tưởng quảng cáo, tạo động lực phát triển thị trường về quảng cáo và nâng cao ý tưởng về chất lượng sản phẩm trong quảng cáo.
 • Tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo trong Hiệp Hội khi cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Phối hợp và tham gia với cá cơ quan QLNN có chức năng, tham gia ý kiến xây dựng chiến lược kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời
 • Được đề xuất để giải quyết kịp thời những khó khăn và vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ quảng cáo và thông tin cần thiết về pháp luật,xã hội,khoa học kỹ thuật và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động quảng cáo của Hội viên.
 • Được trao đổi, xây dựng mối quan hệ cộng đồng nghề nghiệp, tạo điều kiện để các Hội viên trao với nhau về kinh nghiệm về nghề nghiệp, thông qua các hội nghị, hội thảo để hội viên hợp tác trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh quảng cáo; phát huy tính sáng tạo, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn.
 • Được tham gia củng cố và kiện toàn bộ máy của BCH Hiệp hội theo yêu cầu hoạt động để đáp ứng công việc ngày càng được phát triển của Hiệp hội quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi.
 • Duy trì điều đặng sinh hoạt Hiệp hội cũng như sinh hoạt toàn thể Hội viên theo định kỳ.
 • Tiếp tục giới thiệu phát triển thành viên của Hiệp hội, ra sức xây dựng Hiệp hội quảng cáo ngày càng được phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đến lợi ích thiết thực cho Hiệp hội và các doanh nghiệp, công ty thành viên của Hiệp hội.
 • Được tham gia xây dựng Kế hoạch tuyên truyền vận động để từng Hội viên hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành nghề quảng cáo.
 • Được tham gia tổ chức các cuộc đối thoại với cơ quan quản lý Nhà nước để bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp quảng cáo bằng nhiều hình thức như tham gia góp ý, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế thuộc lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
 • Được tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm quảng cáo bằng các hình thức như:
 • Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, Hội viên hoạt động liên doanh liên kết phát triển ngành nghề quảng cáo.
 • Được bồi dưỡng, tập huấn ngành nghề quảng cáo nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng nghề, ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng về các lĩnh vực quảng cáo ngày càng có ý tưởng tốt hơn
 • Đảm bảo an ninh chính trị an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống cháy nổ tại các địa điểm hoạt động kinh doanh quảng cáo.
 • Hội viên của các doanh nghiệp quảng cáo được khuyến khích tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học- Kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh ngành nghề quảng cáo, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hiệp Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp Hội.
b. Hội viên liên kết:
 • Công dân, tổ chức Việt nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội, tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin vào Hiệp hội, được Hiệp hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.
 • Hội viên liên kết được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hiệp hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra của Hiệp hội.
c. Hội viên danh dự:
 • Hội viên danh dự của Hiệp hội gồm các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo ở Việt Nam có những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời.
 • Hội viên danh dự được quyền như hội viên chính thức trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm.
 1. Tiêu chuẩn hội viên chính thức thực hiện như khoản 1 điểm a điều 8 của Điều lệ này.

Điều 9. Quyền của Hội viên

 1. Được Hiệp Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp Hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp Hội theo quy định của Hiệp Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hiệp Hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp Hội.
 7. Được cấp thẻ hội viên.
 8. Được ra khỏi Hiệp Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp Hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hiệp Hội, không được nhân danh Hiệp Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo hiệp Hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện ghi ở Khoản 1, Điểm a, Điều 8 của Điều lệ này muốn gia nhập Hiệp hội cần làm đơn theo mẫu quy định gửi Ban Thường vụ Hiệp hội và được Ban Thường vụ biểu quyết thông qua với số phiếu quá bán.Hội viên Hiệp hội bị xoá tên trong những trường hợp sau:
 1. Doanh nghiệp, công ty, hộ kinh doanh tự ngừng hoạt động hoặc bị đình chỉ hoạt động hoặc bị giải thể hoặc doanh nghiệp, công ty tuyên bố phá sản.
 2. Cá nhân bị tổ chức của mình khai trừ, sa thải hoặc đang trong thời gian thi hành án.
 3. Theo quyết định của Ban Thường vụ Hiệp hội với sự nhất trí của hai phần ba thành viên Ban Thường vụ Hiệp hội đối với hội viên vi phạm một trong hai điều sau đây thì bị xóa tên.
 4. Bị các cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự;
 5. Không thực hiện các nghĩa vụ của hội viên.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hiệp Hội Quảng cáo:

 1. Đại hội.
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng Cáo
 3. Ban Thường vụ Hiệp hội Quảng Cáo
 4. Ban Kiểm tra của Hiệp hội Quảng cáo
 5. Văn phòng, các ban chuyên môn của Hiệp hội Quảng cáo
 6. Các tổ chức thuộc Hiệp hội Quảng cáo

Điều 13. Đại hội

 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểuđược tổ chức khi có trên 1/2 số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 số đại biểu chính thức có mặt.
 3. Nhiệm vụ của Đại hội:
 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hiệp Hội;
 5. Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể của Hiệp Hội;
 6. Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hiệp Hội;
 7. Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra; đ) Các nội dung khác (nếu có);
 8. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 9. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
 10. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
 11. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hiệp Hội Quảng cáo.

1. Ban Chấp hành Hiệp Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng cáo
 • Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của hiệp Hội giữa hai kỳ Đại hội;
 • Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
 • Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp Hội;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp Hội và quy định của pháp luật;
 • Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/3 (Một phần ba) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
 • Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội;
 • Ban Chấp hành mỗi năm họp 2 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên ½ tổng số ủy viên Ban Chấp hành;
 • Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 1/2 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
 • Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hiệp Hội Quảng cáo

1. Ban Thường vụ Hiệp Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hiệp Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:
 • Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ của Hiệp Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
 • Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
 • Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp Hội.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ Hiệp hội Quảng cáo
 • Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội;
 • Ban Thường vụ mỗi quý họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
 • Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
 • Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ½ tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp Hội.

Điều 16. Tổ chức của Hiệp hội

 1. Đại hội (toàn thể hội viên).
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội.
 3. Ban Thường vụ Hiệp hội.
 4. Ban Kiểm tra Hiệp hội.
 5. Văn phòng Hiệp hội, các phòng chức năng thuộc Hiệp Hội;
 6. Chi hội cơ sở.

Điều 17. Ban Kiểm tra Hiệp Hội

 1. Ban Kiểm tra Hiệp Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
 3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ của Hiệp Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hiệp Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc của Hiệp Hội, hội viên;
 4. Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hiệp Hội.
 5. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp Hội

1. Chủ tịch hiệp Hội là đại diện pháp nhân của Hiệp Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp Hội. Chủ tịch Hiệp Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hiệp Hội do Ban Chấp hành Hiệp Hội quy định.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp Hội:
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp Hội;
 • Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp Hội về mọi hoạt động của Hiệp Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp Hội theo quy định Điều lệ của Hiệp Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp Hội;
 • Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
 • Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hiệp Hội;
 • Khi Chủ tịch Hiệp Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của HiệpHội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hiệp Hội.
3. Phó Chủ tịch Hiệp Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp Hội do Ban Chấp hành Hiệp Hội quy định.Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hiệp Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệp Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hiệp Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp Hội phù hợp với Điều lệ của Hiệp Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. Ban thường vụ hiệp hội có các chức danh:

Chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký, ủy viên Ban chấp hành

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hiệp Hội

1. Tài chính của Hiệp Hội:a. Nguồn thu của Hiệp Hội:
 • Lệ phí gia nhập Hiệp Hội, hội phí hàng năm của hội viên;
 • Thu từ các hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật;
 • Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);
 • Các khoản thu hợp pháp khác;
b. Các khoản chi của Hiệp Hội:
 • Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp Hội;
 • Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
 • Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp Hội phù hợp với quy định của pháp luật; hành.
 • Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp
2. Tài sản của Hiệp Hội: bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hiệp Hội. Tài sản của Hiệp Hội được hình thành từ nguồn  kinh phí của Hiệp Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp Hội

 1. Tài chính, tải sản của Hiệp Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp Hội.
 2. Tài chính, tài sản của Hiệp Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Ban Chấp hành hiệp Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp Hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp Hội khen thưởng hoặc được Hiệp Hội đề nghị cơ quan, tổ chức QLNN có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Ban Chấp hành Hiệp Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội.

Điều 24. Kỷ luật

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hiệp Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hiệp Hội
 2. Ban Chấp hành Hiệp Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp Hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp Hội

Chỉ có Đại hội Hiệp Hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp Hội phải được trên 1/2 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ của Hiệp Hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi gồm 8 Chương 26 Điều được Đại hội Hiệp Hội quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được toàn thể Hội viên thông qua Đại hội ngày … tháng … năm 2022 tại Khách sạn Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Ngãi
 2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ của Hiệp Hội, Ban Chấp hành Hiệp Hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết

Hiệp Hội Quảng Cáo Tỉnh Quảng Ngãi

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức ng dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Quảng Cáo, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hợp tác, đoàn kết Hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

icon zalo
nhắn tin facebook